Nhà trường có ban đại diện cha mẹ trẻ gồm 14 thành viên, trong đó có 01 đồng chí làm trưởng ban và 01 đồng chí làm phó ban; ban đại diện cha mẹ trẻ hoạt động theo quy định tại Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Các thành viên trong ban đại diện CMHS của nhà trường được phân công nhiệm vụ cụ thể và hoạt động tích cực đúng theo quy định.

Hàng năm ban đại diện cha mẹ trẻ có kế hoạch hoạt động theo năm học. Vào đầu năm học ban đại diện cha mẹ trẻ họp để báo cáo cụ thể về các hoạt động của hội những việc đã làm được và quyết toán công khai tài chính trong năm học cũ. Triển khai kế hoạch hoạt động cùng với nhà trường đưa ra thảo luận, bàn bạc để đi đến thống nhất kế hoạch năm học mới, lập dự trù kinh phí đưa vào kế hoạch từng việc cụ thể trong năm học tiếp theo có hiệu quả mang lại kết quả cao.

Ban đại diện cha mẹ trẻ tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ, ban lãnh đạo nhà trường cùng với ban đại diện trẻ phối hợp với CBGV,NV trong nhà trường để thực hiện huy động hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung, mua sắm trang thiết bị cho nhà trường và các nhóm, lớp trong năm học tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ kịp thời có hiệu quả.

Ban đại diện cha mẹ trẻ phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; phát huy tốt công tác quyên góp ủng hộ tự nguyện, thỏa thuận từ các tổ chức xã hội, các cá nhân, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện – xã để huy động hiệu quả mọi nguồn lực, vật lực để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung, mua sắm trang thiết bị,sưu tầm vật liệu, phế liệu sẵn có ở địa phương để làm nhiều bộ đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học cho nhà trường và các nhóm, lớp. Tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ kịp thời có hiệu quả. Tham gia đóng góp vào kế hoạch của nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất; Là các tuyên truyền viên của nhà trường thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ và cộng đồng hiểu – biết và cùng thực hiện.

Hàng năm, Ban đại diện cha mẹ trẻ phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các kết quả đạt được được công bố rỗng rãi thông qua Tổng kết năm học và Hội nghị CBCCVC của nhà trường đầu năm học; Hội nghị cha mẹ trẻ đầu năm học và cuối năm học; các cuộc họp của thôn bản, họp Hội đồng nhân dân các cấp để cả xã hội quan tâm, ủng hộ giúp đỡ nhà trường ngày càng phát triển.